Misja i statut

STATUT FUNDACJI  HERBATEKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Herbateka została ustanowiona przez Agatę Lisowicz-Wala i Tomasza Ignalskiego  zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19.02.2017 roku przez asesora notarialnego  Tomasza Tulaja  w Kancelarii Notarialnej w Czechowicach Dziedzicach, za numerem Repertorium A nr 3189/17

2. Fundacja działa na podstawie: 

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, 

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wisła Wielka w Powiecie Pszczyńskim w Województwie Śląskim 

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 6

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Fundacja może  przystępować do stowarzyszeń realizujących cele zbliżone do celów Fundacji.

4. W sprawach połączenia z inną fundacją czy przystąpienia do stowarzyszenia decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 7

1. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Herbateka

2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

3. Fundacja może używać pieczęci z napisem Fundacja Herbateka oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

4.  Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

 §9

Celem Fundacji jest:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
 2. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 3. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób, wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, która może się wyrażać: a. zatrudnieniem co najmniej 50% osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym, b. lub zatrudnieniem co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. wspieranie działalności społecznej, edukacyjnej kulturalnej, i zawodowej osób, grup i społeczności lokalnych oraz włączania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich tych podmiotów, w tym osób z niepełnosprawnością, dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§19

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 • a) animację społeczną i kulturalną oraz promocję i ochroną dziedzictwa kulturowego, 
 • b) inicjowanie działań edukacyjnych z zakresu rozwoju osobistego i społecznego jednostek i grup,
 • c) prowadzenie warsztatów, spotkań twórczych, spektakli, koncertów, kursów, szkoleń, konferencji, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, festiwali, itp.,
 • d)organizowanie konsultacji indywidualnych, 
 • e)organizowanie wyjazdów edukacyjnych i wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
 • f)inicjowanie, prowadzenie i wspieranie diagnozy społecznej oraz programów badawczych związanych z celami fundacji
 • g)współpracę ze środowiskami kultury, nauki, oświaty i służby zdrowia i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju społecznego, 
 • h)organizowanie i realizacja projektów artystycznych, 
 • i)działalność wydawnicza, w tym związana z wydawnictwami muzycznymi i multimedialnymi
 • j)tworzenie warunków do aktywności społecznej i zawodowej oraz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • k)działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw grup zagrożonych dyskryminacją oraz równania szans, 
 • l) ekologii i ochrony dziedzictwa naturalnego, 
 • m) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
 • n)współdziałanie z twórcami, władzami, instytucjami, organizacjami i wszystkimi innymi zainteresowanymi działalnością Fundacji, 
 • o)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

A ponad to poprzez realizację zadań w zakresie:

1a. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 1b. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. działalności charytatywnej

4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

5. działalności na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego 5a. działalności na rzecz integracji cudzoziemców

6. ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej;

7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9. działaności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym

11. działaności wspierającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;

12. działaności wspomagającej rozwój techniki , wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

19. turystyki i krajoznawstwa;

20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

22. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagających rozwój demokracji; 22.a. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

23. ratowania i ochrony ludności;

24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26. działaności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27. promocji i organizacji wolontariatu;

28. promocji Polonii i Polakom za granicą;

29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 29.a. działalności na rzecz weteranów i poszkodowanych w rozuieniu ustawy z dnia 19.08.2011 o weteranach działań poza granicami państwa

30. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechnienia i ochrony praw dziecka;

32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 32.a rewitalizacji

33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonych w pkt. 1-32 tatejże ustawy.

Rozdział III

Majątek i  przychody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) wymieniony w akcie notarialnym jest przeznaczony na działalność gospodarczą oraz inne mienie, jak w szczególności środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Majątku Fundacji oraz z przychodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

4. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

b) ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,

c) odpłatnej działalności statutowej Fundacji,

d) finansowanie ze źródeł publicznych,

e) wpływy z tytułu lokat ze źródeł pieniężnych, w tym odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji, 

f) z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

g) z działalności gospodarczej. 

§ 12

Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy fundatorów lub członków organów Fundacji, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału Fundacji (przedsiębiorstwa) jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 13

Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lun innego rodzaju przysporzenia majątkowe
i niemajątkowe mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania, o ile ofiarodawcy i darczyńcy nie postanowili inaczej.

§ 14

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV

Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego.

§15

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonych celów statutowych.

§16

Fundacja zgodnie z jej celami statutowymi prowadzi działalność gospodarczą w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod numerami:

58.11.Z – Wydawanie książek,

58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,

62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

63.12.Z – Działalność portali internetowych, 

70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.A – Nauka języków obcych

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób  niepełnosprawnych, 

88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi,

88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowanych,

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

§18

Fundacja zgodnie z jej celami statutowymi prowadzi działalność gospodarczą w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

PKD 56.10. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, 

PKD 56.21 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, 

PKD 56.30 Przygotowanie i podawanie napojów, 

PKD 90.01 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 

PKD 90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

PKD 90.03 Artystyczna i literacka działalność twórcza,

PKD 90.04 Działalność obiektów kulturalnych,

PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

PKD 47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 

PKD 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

PKD 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury; 

PKD 32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

PKD 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

PKD 16.24 Produkcja opakowań drewnianych; 

PKD 18.13 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

§19

1. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność wolontariuszy.

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

3. Prowadzenie przez Fundację:

a) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

b) odpłatnej działalności pożytku publicznego

wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 20

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” i Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd składa z czterech osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i dwóch Członków Zarządu.

2. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

3. Fundator powołuje Prezesa pierwszego Zarządu.

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieograniczony.

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

7. Fundator może być członkiem Zarządu oraz Prezesem Zarządu.

8. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku.

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu,

d) odwołania członka Zarządu. 

9.  Zarząd  może odwołać  swego członka  w drodze uchwały, przy pozytywnej opinii Rady, uchwalonej bezwzględną większością głosów. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności
w przypadku:

a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolności do sprawowania funkcji członka Zarządu,

b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

10. Skład Zarządu może być uzupełniony przez członków dotychczasowego Zarządu w drodze uchwały,  przy pozytywnej opinii Rady, uchwalonej bezwzględną większością głosów. 

§ 22

1. W skład Zarządu Fundacji zostają powołani ………………………

2. …………………. zostaje powołana na Prezesa  Zarządu . 

3. ………………….. zostaje powołany na Wiceprezesa  Zarządu.

4. …………………. zostaje powołana na Członka Zarządu – Sekretarza.

5. ………………….. zostaje powołana na Członka Zarządu.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,

f) powoływanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,

g) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji oraz prowadzenie polityki kadrowej Fundacji,

h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

i) nadawanie odznak, medali, tytułów honorowych i innych nagród i wyróżnień,

j) określanie zasad i przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej,

k) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

l) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,

ł) składanie wniosków do Rady o opinie w sprawach: zmiany statutu, połączenia z inna fundacją, przystąpienia do stowarzyszenia, likwidacji Fundacji, planów działania, powoływania i odwoływania członków Zarządu,

m) zawieranie i rozwiązywanie umów z wolontariuszami, praktykantami i stażystami oraz kierowanie ich pracą. 

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

3. Do potwierdzania zgodności dokumentów Fundacji z oryginałem i stanem faktycznym uprawiony jest każdy
z członków Zarządu samodzielnie lub osoba do tego upoważniona 

Sposoby reprezentacji

§ 24

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa zawsze dwóch członków Zarządu. 

3. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w zakresie spraw określonych
w udzielonym pełnomocnictwie.

§ 25

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków

3. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub w formie głosowania pisemnego,
o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 26

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję społecznie lub pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

2. Zasady wynagradzania członków Zarządu i pracowników określa Prezes lub pełnomocnik powołany w tym celu przez Prezesa 

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

4. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji..

5. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu lub członka Rady Fundacji. Jeśli pomimo wniosku Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu uprawniony do jego zwołania jest każdy inny członek Zarządu lub członek Rady Fundacji.

2. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w sposób zapewniający skuteczne poinformowanie
o posiedzeniu każdego członka Zarządu (np. pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członka Zarządu).

3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przez komunikatory internetowe, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada Fundacji

§28

1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych i kontrolnych. Rada stanowi statutowy kolegialny organ doradczy i kontrolny odrębny od Zarządu, jako organu zarządzającego, i niepodlegający Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Członkowie Rady Fundacji: ……………………………………….

3. Rada składa się z przynajmniej 2 członków i jest wybierana na czas nieokreślony.

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.

5. Rada wybiera ze swojego grona na dwuletnią kadencję Przewodniczącego Rady zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczącym można być więcej niż jedną kadencję. 

7. Prezydencja ustaje z chwilą: 

a) rezygnacji zgłoszonej pisemnie na ręce Rady,

b) śmierci Przewodniczącego Rady,

c) odwołania przez Radę,

d) prawomocnego skazującego wyroku sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

8. Odwołanie Przewodniczącego  Rady może nastąpić w szczególności w przypadku:

a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolności do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady,

b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji Przewodniczącego Rady,

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

9. Odwołanie Przewodniczącego Rady następuje w trybie głosowania przy bezwzględnej większości głosów. 

10. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:

a) rezygnacji z członkostwa, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b) śmierci członka,

c) odwołania przez Radę,

c) prawomocnego skazującego wyroku sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

11. Odwołanie członka Rady może nastąpić w szczególności w przypadku:

a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolności do sprawowania funkcji członka Rady,

b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji członka Rady,

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

12. Odwołanie członka Rady następuje w trybie głosowania przy bezwzględnej większości głosów. 

§29

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

2. Przewodniczący Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.

3. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, który będzie szczegółowo regulował sposób działania Rady Fundacji i zakres uprawnień poszczególnych jej członków.

4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działalnością w Radzie Fundacji

§30

1. Do kompetencji Rady  należy doradztwo i kontrola prac Zarządu. 

2. Rada ponadto:

a) opiniuje Zarządowi plany dotyczące działalności Fundacji,

b) rozpatruje roczne sprawozdania z działalności Zarządu i udziela absolutorium Zarządowi,

c) zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji,

d) kontroluje działalność Fundacji, w szczególności stan majątkowy Fundacji,

e) opiniuje sprawy przedstawione przez Zarząd,

f) opiniuje decyzje o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji oraz o przystąpieniu
do stowarzyszenia,

g) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Rada może zaprosić członków Zarządu do udziału w posiedzeniach. 

§31

1. W sprawach należących do kompetencji Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady, chyba
że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

3. W przypadku braku kworum następny termin zebrania Rady Fundacji ma miejsce 15 min. po pierwszym terminie i wówczas uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Rady Fundacji.

§32

1. Posiedzenia Rady  odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, bądź co najmniej połowy Członków Rady.

3. Posiedzenia Rady są zwoływane za pomocą listów poleconych, wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem, bądź w inny sposób uzgodniony pisemnie przez Członków Rady Fundacji.

4. Rada Fundacji może zaprosić do udziału w posiedzeniach Zarząd Fundacji. 

5. Do udziału w posiedzeniach Rada Fundacji może zaprosić osoby fizyczne, przedstawicieli podmiotów
i organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

Rozdział V

Tworzenie Oddziałów

§ 33

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Zmiany Statutu

§ 34

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 

2. Zmiana Statutu nie może wprowadzać istotnych zmian celów Fundacji.

Rozdział VII

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 35

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, przy pozytywnej opinii Rady, uchwalonej bezwzględną większością głosów z uwzględnieniem zapisów § 32 pkt 3.

2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel lub cele statutowe Fundacji, o których mowa w § 10 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy

Statut został przyjęty dnia………..