Projekty

„Społeczna herbaciarnia – dom z kulturą” – Projekt na włączenie społeczne osób
wykluczonych z rynku pracy. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3. Rozwój
ekonomii społecznej w regionie